KURS PILOTÓW I REZYDENTÓW REGULAMIN

Regulamin  słuchaczy  kursów pilotów wycieczek organizowanych przez BT ORION

1. BT ORION organizuje kursy pilotów wycieczek, których celem jest przekazanie wiedzy objętej programem kursu oraz przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej obsługi grup turystycznych.
W tym celu Organizator kursu zobowiązuje się do:
> zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry wykładowców i instruktorów
> realizacji programu oraz zapewnienia szkoleń praktycznych zgodnie z programami zajęć

2. Uczestnikiem kursu  może  zostać osoba, która:
> ukończyła  18  lat
> posiada minimum średnie wykształcenie
> jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie zadań pilota
> nie była karana za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu

3. Prawa i obowiązki Słuchacza kursu:
> uczestnictwo we wszystkich teoretycznych i praktycznych zajęciach kursu
> wykonywanie dodatkowych prac merytorycznych okresowych zleconych przez wykładowców np. prace sprawdzające
> uregulowanie należności na rzecz BT ORION w wyznaczonych terminach – nie opłacenie w terminie rat za kurs może być przyczyną skreślenia Słuchacza z listy uczestników kursu
> zdanie wewnętrznego egzaminu pisemnego, zaliczenie produktu turystycznego państw Basenu Morza Śródziemnego, zaliczenie wyjazdowej wycieczki egzaminacyjno-szkoleniowej, zaliczenie części e-learningowej szkolenia
> w przypadku negatywnego wyniku wewnętrznego egzaminu końcowego Uczestnik ma prawo do egzaminu poprawkowego
> wnoszenia wszelkich uwag i zastrzeżeń dotyczących organizacji kursu do kierownika kursu – w trybie pisemnym

4. Zabrania się nagrywania treści zajęć teoretycznych i praktycznych.

5. Rezygnacja Słuchacza z dalszego udziału w kursie po jego rozpoczęciu lub uzasadnione skreślenie z listy uczestników powoduje utratę wniesionych opłat.
W przypadku rezygnacji z kursu przed dniem jego rozpoczęcia, Organizator obciąża Słuchacza opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN.

6. Potwierdzeniem zaliczenia szkolenia jest zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez BT ORION.

7. Po zakończonym kursie można przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na pilotów wycieczek organizowanego przez Centrum Egzaminacyjne Polskiej Izby Turystyki i Ośrodki Egzaminacyjne w całym kraju.

POLUB NAS